Anasayfa Kurumsal Kariyer Acentalar Tarifeler Faydalı Linkler İletişim
Şirket Profili
Yönetim Kurulu
Acentalarımız
Tarifeler
Faydalı Linkler
Bize Ulaşın
Adres
:-
Tel 0262 332 39 50
Fax 0262 332 39 53
E.mail info@kogad.org
 
        Tarifeler
Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesi

08 OCAK 2004 TARİHLİ VE 25340 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN
Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:
Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
(İç Ticaret: 2004/1)


Amaç
Madde 1- Bu Tebliğin amacı, Türkiye Karasularında, iç sularında ve nehirlerinde sefer yaparak yük ve yolcu taşıyan veya Türk Boğazları’ndan geçen deniz taşıt ve araçlarının acentelik hizmetlerini ifa eden “Gemi Acenteleri” nin hizmet ücret tarifesinin belirlenmesidir.
 
Kapsam
Madde 2- Bu Tebliğ hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve Deniz Ticaret Odalarına kayıtlı olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin  verdikleri acentelik hizmetleri ücretlerinin asgari düzeyini belirler.
Yasal Dayanak
Madde 3- Bu Tebliğ eki tarifeler, Deniz Ticaret Odaları tarafından 5590 sayılı Kanun ve 2567 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesinin (p) bendi gereğince hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- Bu Tebliğde geçen tanımlar;
a)  Navlun:
Taşıyanın  nam ve hesabına ödenecek olan, yolcu ve yükün taşınmasına ilişkin ücretlerin tamamıdır. Navluna, deniz taşımasına ilişkin her türlü  sürşarj ve ek gelirler dahildir.
b) Yük:
Genel olarak deniz, hava, kara ve demiryolu ile bir yerden diğer bir yere taşınabilen her çeşit nesne ve emtiadır.
c) Konteyner:
Bir taşıma kabı olup, silindirik, dikdörtgen veya kare prizma şeklinde özel tasarımlı, yükleme/boşaltmalarda sürat ve zaman tasarrufu sağlayan bir kap veya kutuyu,
d) Gemi Acentesi:
Deniz taşıt veya araçları ile yolcu ve yük  taşımalarında, gemi sahibi, kaptanı, işleticisi ve kiracısı nam ve hesabına üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak ve menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun karşılığında ücret alan kişi ve kuruluşları,
e) Gemi Acentelik Hizmeti:
Türk limanlarına gelen her türlü deniz taşıt ve araçlarının yolcu, yük, bakım/onarım, sörvey, ikmal, personel değişikliği, yükleme/boşaltma, kılavuz/romorkör alma vb. işlemlerinin ilgili kuruluş ve birimler nezdinde ifasını ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarının ön gördüğü kuralların noksansız uygulanması ve bu işlerle ilgili her türlü bilginin zamanında doğru ve noksansız olarak bildirilmesini,
f) Koruyucu Acentelik Hizmeti:
Taşıma mukavelesi hükümleri gereğince tayin edilen acenteye ilaveten, gemi donatanı, kaptanı veya  işleticisinin, gemi adına yaptırmak istediği hizmetler için tayin edilen gemi acentesinin yapacağı iş ve hizmetler,
g) Ücretler:
1) Acentelik Ücreti:
Gemi Acenteliği Hizmeti yapan kişi ve kuruluşlara, yaptıkları hizmetlere karşı bu tarifenin ekinde bulunan taban ücretlerinden az olmamak üzere gemi sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı  tarafından ödenecek  ücreti,
2) Gözetim Ücreti:
Acentelik ve koruyucu acentelik hizmetlerine ek olarak, gemi işlemlerinin ilgili kuruluş ve birimler nezdinde acente tarafından takip edilmesi, yerine getirilmesi, işin hızlandırılması, en kısa süre içinde ve salimen eşyanın tahliyesi ve yüklemenin sağlanması, evrak işlemlerinin yapılması, yükün teslim alınması ve teslim edilmesi,  eşyadaki eksiklik veya fazlalıkların takibi karşılığı, deniz taşıt ve araçlarının sahibi, kaptanı, işleteni veya kiracısı (acentelik ücretini ödeyen kişi ve kuruluşlar) tarafından ödenen ücreti,
3) Primaj Ücreti:
Çıkış limanında yüklemede gösterilen ihtimama karşılık, navluna ek olarak yük sahibi (navlun ödeyeni) tarafından  ödenen ücreti,
4) Diğer Hizmet Ücretleri ( Sadece İstanbul ve / veya Çanakkale Boğazından geçen gemilere uygulanır.):
i) Personel Gözetimi:
Sefer yapan deniz taşıt ve araçların personel değişikliği, hastalığı veya izine çıkmasında, acente tarafından yapılan vize harcı, karşılama, otel, vasıta, doktor, hastane, ilaç vb gibi yapılan masraflara ek olarak bu Tebliğin ekinde bulunan tarifeye göre gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya işleticisi tarafından ödenen ücreti,
ii) Transit Gemi Aksam ve Malzeme Aktarma Ücreti:
Donatanı, kiracısı veya işleticisi tarafından deniz taşıt ve araçlarının   ihtiyacı için gönderilen gemi aksam ve malzemenin  deniz taşıt ve araçlarına verilmesini, bu hizmetlerin yerine getirilmesi için yapılan masraflara ilave olarak ekte bulunan tarifeye göre donatanı, kaptanı, kiracısı veya işleticisi tarafından ödenen ücreti,
iii) Gemi Kaptanına Verilen Nakit Avans:
Donatanı, kiralayanı ve işleticisi tarafından gemi kasasına gönderilen paranın acente tarafından gemiye verilmesi, yapılan masraflara ek olarak gemi sahibi, kaptanı, kiralayanı veya işleticisi tarafından acenteye ekli tarifede belirtilen ücretin ödenmesini,
Tanımlar.
Yükümlülük
Madde 5- Gemi acenteliği faaliyeti gösteren kişi ve kuruluşlar, öncelikle Türk denizciliğinin uluslararası düzeyde onurunu, saygınlığını, menfaatlerini, iktisadi ve ticari itibarını korumak ve Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile uluslararası anlaşmalara göre ödenmesi gereken vergi, resim, harçların ödenmesini sağlamak ve bu Tebliğe göre alınması gereken taban ücretleri tatbik etmekle yükümlüdür.
Ücret ve Masrafların Tahsili
Madde 6- Türkiye limanlarına sefer yapan veya Türk Boğazlarından geçen gemilerin acentelik, koruyucu acentelik, komisyon, primaj, gözetim, liman ücretleri ile  diğer masrafların tamamının, peşin olarak gemi acenteliği yapan kişi ve kuruluşların hesabına gelmesi zorunludur. Türk limanlarına tarifeli veya düzenli sefer yapan gemilerin liman masrafları, 1567 sayılı  Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki Kanun ve bu Kanuna bağlı 32 sayılı Kararın Görünmeyen Muameleler Tebliği hükümleri uygulanır.
Taban Ücretler
Madde 7- Bu Tebliğe ekli cetvellerde gösterilen miktarlar, taban ücretlerdir. Alınacak ücretler, bu Tebliğde belirtilen cetvellerdeki ücretlerden aşağı olamaz. Bu Tebliğde gösterilen cetvellerdeki ücretlerin altında hizmet satanlar hakkında bu Tebliğin 10 uncu maddesinde belirtilen cezai müeyyide uygulanır.
Ücretlere Dahil Olmayan Giderler
Madde 8- Her tarife cetvelinde belirtilen ücretler, tanımlarda belirtilen iş ve hizmetlerin karşılığıdır. Deniz taşıt ve araçlarının yük, yolcu ve eşyaya ilişkin vergi, resim, harç, pul ve zorunlu giderleri ile bu taşıt ve araçların makine, teçhizat, malzeme ve personeline mevzuata uygun olmayan durum ve hallerde ödenmesi gereken giderler, navlun tahsili ve havale giderleri, acentelik ücretine dahil değildir.
Uygulama alanı
Madde 9- Bu Tebliğ, kabotaj seferleri dışında, Türkiye karasularına, limanlarına, tersanelerine, iç sularına ve nehirlerine gelen, Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından geçen her türlü deniz taşıt ve araçlarına uygulanır.
Cezai Hükümler
Madde 10- Gemi acenteliği faaliyetinde bulunan kişi ve kuruluşlar, bu Tebliğde belirtilen esaslar ile ekte sunulan taban ücret tarife cetvellerini uygulamakla yükümlüdür. Bu Tebliğ ekinde belirtilen taban ücretlerden aşağı hizmet satılamaz. Bu uygulama dışına çıkan kişi ve kuruluşlar;
a) 213 sayılı VUK 8 inci ve 19 uncu maddelerine aykırı hareket etmiş  sayılacaklar ve aynı Kanunun cezai müeyyideleri ile,
b) 5590 sayılı Kanunun 74 ve 77 nci maddelerine istinaden Deniz Ticaret Odaları tarafından,
c) 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanununun 1 inci maddesine istinaden yayımlanan 32 sayılı Kararın 21 inci maddesi uyarınca;
cezalandırılacaktır.
Yürürlük
Madde 11- Bu Tebliğ hükümleri ve ekinde belirtilen ücret cetvelleri, yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Bu Tebliğin yürürlüğe girmesiyle, 14.1.1994 gün ve 21818 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan Gemi Acenteliği Hizmetleri Ücret Tarifesi ile, buna ek olarak yayımlanan 2 Nisan 1994 tarih 21893 sayılı ve 21 Ağustos 2000 tarih  24147  sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan değişiklikler yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 12- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.

TARİFE NO: 1 ACENTELİK HİZMETLERİ
Liman ve/veya karasularındaki gemiler için :

    Geminin tonilatosu N.T.                                                   Her uğrama için baz ücret A.B.D. Doları
     0 -  500’e kadar                                                                                        300
 501 - 1000'e kadar                                                                                          500
1001 -2000 'e kadar                                                                                         750
2001 - 3000 'e kadar                                                                                        975
3001 - 4000 'e kadar                                                                                     1200
4001 - 5000 'e kadar                                                                                     1450
5001 - 7500 'e kadar                                                                                     1700
7501 -10000 'e kadar                                                                                    2100
10001 - 20000  beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                          75
20001 - 30000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                           65
30001 - 40000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                             55
40001 - 50000 beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak                             40
50001 ellibinden yukarı, beher 1000 N.T. ve kesri için ek olarak           25


a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir. 
 b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3 (üç) günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere % 25 (yirmibeş) eklenir. 
 c) Geminin eşya ve yolcu hizmetlerinin aynı liman alanı içerisinde başka başka yerlerde yapılması (geminin kendi imkanlarıyla aynı rıhtım boyunca yer değiştirmeleri dışında) ilk yer değiştirme için baz ücrete % 10 (on) ve bundan sonraki yer değiştirmeler için baz ücrete % 5 (beş) eklenir.  
d) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; müşterek ve hususi avarya, çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere % 25 (yirmibeş) eklenir.  
e) Yalnız yolcu gemileri için baz ücretten % 40 (kırk)'a kadar indirim yapılabilir.

 

AnasayfaŞirket ProfiliAcentalar İletişim Site Map
Tasarım & Hosting
Atak Domain